Система органів державної влади та їх повноваження

Система органів державної влади та їх повноваження

Президент України виконує низку функцій у сфері державного управління. Президент формує стратегію соціально-економічного розвитку країни. Стратегія соціально-економічної політики держави висвітлюється у посланнях до народу та щорічних і позачергових посланнях Президента до Верховної Ради України.

 1. Президент здійснює правове регулювання економічних відносин.
 2. Президент здійснює кадрову політику.
 3. Організаційна функція Президента полягає в тому, що він здійснює координацію діяльності державних органів.
До повноважень ВР України стосовно питань державного регулювання економіки належать такі:
 1. Правове регулювання економічних відносин.
 2. Формування стратегії і тактики соціально-економічної політики. У цьому напрямку ВР України: визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики; здійснює бюджетну політику; затверджує загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля і т.д.
 3. Кадрова політика.
 4. Парламентський контроль. Він передбачає контроль за використанням Державного бюджету, який здійснює від імені Верховної Ради Рахункова палата, а також контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина (Уповноважений ВР України з прав людини) тощо.
Кабінет Міністрів згідно з Конституцією України (ст.116):
 •  забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
 •  вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
 •  забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики;
 •  політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
 •  розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку;
 •  забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об’єктами державної власності;
 •  розробляє проект закону про Державний бюджет України забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету, подає ВР України звіт про його виконання;
 •  здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
 •  організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
 •  спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади тощо.

Основною формою реалізації компетенції КМ України є його правові акти – постанови й розпорядження, які обов’язкові для виконання на території України. Національний банк України є центральним банком, емісійним центром. Він проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Йому належить монопольне право на випуск грошей в обіг, а також випуск національних грошових знаків за рішенням вр України. Антимонопольний комітет України покликаний забезпечувати Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців та споживачів. Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює державну політику у сфері приватизації державного майна, є орендодавцем майнових комплексів, що перебувають у державній власності.

Основними функціями міністерств та інших органів державної виконавчої влади в Україні є:
 •  участь у формуванні та реалізації
 • державної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами;
 •  прогнозування розвитку економіки у виробничій, науково-технічній, мінерально-сировинній, паливно-енергетичній, трудовій, демографічній, соціальній та інших сферах;
 •  участь у розробці проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного й соціального розвитку України;
 •  формування та реалізація політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для задоволення державних потреб;
 •  розробка цільових перспективних програм розвитку відповідної галузі, опрацювання комплексу заходів, спрямованих на здійснення економічної реформи;
 •  внесення пропозицій про зміну умов оподаткування, одержання пільгових кредитів, визначення особливостей приватизації, демонополізації підприємств, про вдосконалення механізму регулювання розвитку економіки, її структурної перебудови, забезпечення збалансованості, соціального захисту населення, екологічної безпеки;
 •  формування та реалізація інвестиційної політики;
 •  розробка фінансово-економічних та інших нормативів і механізмів їх впровадження, затвердження галузевих стандартів;
 •  ужиття заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку;
 •  видача спеціальних дозволів (ліцензій) на проведення окремих видів підприємницької діяльності;
 •  участь у підготовці міжнародних договорів України, укладання міжнародних договорів міжвідомчого характеру;
 •  здійснення в межах повноважень, визначених законодавством, функцій управління майном підприємств, що належать до сфери управління міністерства;
 • складання макроекономічних та міжгалузевих балансів і т. д.

Функції єдиного економічного центру покладаються на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Основу його діяльності становить методичне й організаційне забезпечення реалізації соціально-економічної політики держави. Міністерство безпосередньо розробляє проекти державних прогнозів і програм економічного та соціального розвитку України; спільно з Мінфіном складає проект Державного бюджету; готує проекти найважливіших державних цільових комплексних програм; здійснює методичне та організаційне керівництво розробкою нормативів, балансів, коротко-, середньо- та довгострокових прогнозів і програм соціально-економічного розвитку галузей економіки та регіонів, а також застосуванням інструментів державного регулювання.

Міністерство фінансів України здійснює фінансово-бюджетне й податкове регулювання. Це Міністерство бере безпосередню участь у всіх стадіях бюджетного процесу (розробка проекту, організація виконання, контроль за виконанням, підготовка пропозицій щодо внесення змін, звіт про виконання Державного бюджету).

До основних функцій місцевих державних адміністрацій стосовно регулювання економічних відносин та соціально-економічного розвитку регіонів належать: розробка прогнозів і програм соціально-економічного розвитку регіону; бюджетна діяльність: забезпечення функціонування об’єктів комунальної власності; забезпечення раціонального використання землі, природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища; упорядкування та стимулювання діяльності малого та середнього бізнесу; соціальний захист та розв’язання проблем зайнятості населення і т. д.

Поділитись

Схожі записи

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook