Ремісники рідкісних спеціальностей на українських землях у XVII ст.

Ремісники рідкісних спеціальностей на українських землях у XVII ст.

Зразок книги з кирилівським і латинським шрифтом, видана в Україні у XVI-XVIII cт.
image-1171

Зразок книги з кирилівським і латинським шрифтом, видана в Україні у XVI-XVIII cт.

Особливе місце займає в міському цеховому ремеслі друкарство. Друкарень на Україні в досліджуваний час було дуже мало. Більш-менш тривалий час працювали друкарні в Києві, Новгород-Сіверському, Чернігові, Ост­розі. Отже, ремісників, які обслуговували друкарство, не могло бути багато. Та зупинити увагу, на ньому вкрай необхідно. Справа в тому, що специфіка друкарства ви­магала з самого початку такої організації і таких зна­рядь праці, які не вкладаються в поняття звичайногоцехового ремесла і становлять безумовно вищий етап. Друкарні мали типову мануфактурну спеціалізацію. Весь процес праці очолював майстер — «магістр» — спеціаліст друкарської справи. Крім нього, були ілюстра­тори — гравери, художники; інтролігатори — брошуруваль­ники, палітурники, столяри, слюсарі, золотники, різні ре­місники, які були зайняті на виготовленні всіх необхід­них технічних приладів і ремонті друкарських верстатів, ремісники, зайняті у виготовленні друкарських фарб, та ін.

Ні на Правобережжі, ні на Лівобережжі друкарських цехів, здається, не було. В друкарні Лазаря Барановича в Чернігові, яка випускала численні праці Барановича, а також різні книжки для початкового навчання, друкарі одержували за роботу гроші і одяг, учні на час навчання одержували тільки одяг. Наявність друкар­ського верстата в сполученні з наймом робочої сили вка­зує на один з етапів в розвитку мануфактури.

Слід згадати ще деякі ремесла, які ніколи не об’єднувались на Україні в цехи і завжди сприяли розширенню сфери товарно-грошових відносин, а такожстворювали більш зручний грунт для виникнення елемен­тів капіталістичної організації праці.

Проповіді Іоганна Екка. 16 ст.
image-1172

Проповіді Іоганна Екка. 16 ст.

Відомі нам джерела ніде не згадують про існування на Україні XVII ст., наприклад, цехів колодязних май­стрів, хоч такі майстри і були на Україні, а також приїжджали сюди на роботу з Росії і працювали за винагороду грошима і натурою. Попит на працю коло­дязних майстрів, як показують документи, не завжди задовольнявся. Про це, зокрема, свідчить рішення російського уряду підготовити в Києві достатнє число ко­лодязних майстрів з місцевих ремісників.

Категорію свого роду спеціалістів, хоч і не належ­них до ремісничого звання, становила домашня прислу­га: покоївки, прачки, куховарки, конюхи, опалювачі тощо. В даному разі ця категорія цікавить нас остільки, оскіль­ки наявність в місті людей, що живуть з роботи за плату, свідчить про можливість використання її і в ремеслі. А потрібно відмітити, що цей контингент людей був досить значним, особливо по великих містах.

Про існування практики найму робочої сили в містах свідчать, зокрема, численні судові справи. Причиною конфліктів здебільшого були порушення хазяями дого­ворів про оплату, заборгованість в оплаті, втеча слуг, крадіжка та ін. Про численність домашньої при­слуги по містах свідчать також «атестації», які видава­лися хазяями при відпуску слуг.

Актові книги українських магістратів розповідають про випадки боротьби за свої права прислуги, про різ­ні умови найму різними людьми. В них ми чигаємо про те, як парубка наймають на роботу для створення гармати, рудник з Кереберди наймає до своєї отари хлопця-вівчаря, жінка полтавського козакабере у дім дівчину «робою», тобто в наймички, прясти; міщанин з Новосанджар бере служницею в дім дівку Марію Луциківну, крім челядника, що вже працює у нього, дівчина Палажка — «служебниця» — подає скар­гу за гвалт на свого хазяїна, новосанджарського міща­нина Семена Шапошникова, київський міщанин укла­дає договір з «робітником» на ремонт будинку і т. д.

В іншій групі документів вінницького гродського су­ду середини XVII ст. також говориться про людей, які служать «за певний юригельт». Наймити в Кам’янці іменуються «працьовитими». Так, хазяїн «працьовитого« Грицька» докоряв йому за неслухняність і, називаючи його хлопом, зазначав, що він таких хлопів «багато до Кам’янця привів і попродував». Ці останні слова слід розуміти так, що названий міщанин повлаштовував за­йшлих в місто людей на роботу, очевидно, за певну ви­нагороду. В 1685 р., коли хоругов Паца стояла в м. Норинську на Київщині, вона використовувала безплатно працю челяді норинського орендаря і інших місцевих багатіїв.

Багато різних робіт виконувалось за гроші по місь­ких урядах, панських та боярських канцеляріях. Так, в 1683 р. київському жителю було заплачено з государевіої казни за оправлення службових книг, за шкіру та інші матеріали.

Цікавою категорією серед ремісничої і купецької че­ляді була «дорочна челядь». Це були більш-менш давні жителі міста, які уже набули фактично права житель­ства в ньому, але не мали ні міських прав, ні якогонебудь фаху, який би дозволив їм домагатись звання ремісника, підмайстра, майстра тощо. Переходячи з од­ного місця роботи на інше, вони брали від хазяїна по­свідку, без якої ніхто не мав права взяти їх на роботу. Серед маси «люзнпх людей», що шукали якогось заро­бітку в місті, навіть ця категорія населення була в пев­ному розумінні привілейована, бо мала законне право на роботу, якого не мали інші.

До різного роду челяді, очевидно, близько прими­кають і так звані «коморники», що, не маючи своїх мешкань в місті, жили по чужих господарствах на різ­них умовах. Коморників використовували як найману силу по ремісничих і купецьких підприємствах поряд з «дорочною челяддю». Відомо, що в кінці XVI ст., забо­роняючи використовувати на роботі всякого роду «люзних людей», уряд зазначив, що міста для своїх потреб повинні задовольнятись коморниками, які б в місті були відомі і мешкали там від року2. На початку XVII ст. польський уряд видав спеціальну постанову, якою забо­ронялось використовувати по містах працю коморників і наказувалось обходитись своїми ремісниками і «до­рочною челяддю». А якби хтось чужого челядника або коморника взяв на роботу без листа від попереднього хазяїна, то мусить за це відповідати за законом.

В дійсності подібні заборони, звичайно, порушува­лись. Тим більше, що залежного і безпомічного «люзного», який не міг розраховувати на те, що швидко знайде іншу роботу, можна було максимально експлуа­тувати.

Практика найму робочої сили на Лівобережжі стала уже настільки звичайним явищем, що склалися певні звичаєві норми найму. Хазяїн, який раніше строку від­пускав робітника, повинен був згідно із звичаєм запла­тити за весь строк. З другого боку, якби наймит не до­робив навіть 1 — 2 дні, то хазяїн мав право не заплатити йому за весь рік, оскільки, зазначає сучасник, на світі «звичай таковий биваєт».

Поділитись

Схожі записи

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook