Економіка

Економічна система сучасній Україні дісталась у спадок від Радянського Союзу і переживає якісно нові зміни та налаштування на світове співробітництво. І хоча наша держава переживає складні кризові явища, проте ріст економічного потенціалу відбувається постійно. Так, в 2010 р. Україна займала 39 місце серед економік світових держав.

Стан економічної системи країни найповніше характеризує національний ринок, його інфраструктура та її участь у міжнародних ринках. Національний ринок визначає об’єктивну вартість праці, грошей, товарів, послуг, капіталу власних та чужоземних виробників, а його інфраструктура − швидкість руху праці, грошей, товарів та ...

Читати далі

Соціальна інфраструктура ‒ це сукупність, або комплекс галузей, призначенням яких у суспільному поділі праці є задоволення потреб населення у соціально-культурних і соціально-споживацьких послугах. Торгівля і громадське харчування. За формальний показник, який характеризує рівень розвитку торгівлі в регіоні є роздрібний товарообіг. ...

Читати далі

Будівельний комплекс ‒ це сукупність галузей матеріального виробництва і проектно-пошукових робіт, які забезпечують капітальне будівництво. До складу будівельного комплексу входять такі галузі матеріального виробництва: будівництво, промисловість будівельних матеріалів, виробництво будівельних конструкцій і деталей. Будівельний комплекс як одна з найбільш капіталоємних ...

Читати далі

Агропромисловий комплекс (АПК) ‒ другий після індустріального виробництва структурний підрозділ господарства України. На галузі, що входять в АПК республіки (включаючи забезпечення його засобами виробництва), припадає майже 40% валового суспільного продукту, майже чверть основних виробничих фондів і чисельності зайнятих працівників. В ...

Читати далі

Паливно-енергетичний комплекс ‒ це сукупність галузей промислового виробництва, які здійснюють видобуток палива, виробництво електроенергії, їх транспортування та використання. До складу паливно-енергетичного комплексу входять галузі паливної промисловості (вугільна, нафтова, газова, торф’яна, сланцева) та електроенергетика, що включає теплові, гідравлічні, атомні електростанції та ...

Читати далі

Економічний розвиток держави обов’язково супроводжується процесами поглиблення суспільного поділу праці і спеціалізації у господарській діяльності. Але будь-яка спеціалізація доцільна та правомірна тільки при наявності координації діяльності і формування зв’язків між різними галузями і виробництвами. Розвиток і певна фіксація таких зв’язків ...

Читати далі

Природні ресурси ‒ це всі ті елементи, властивості або результати функціонування природних систем, які використовуються або можуть бути використані в майбутньому для одержання сировини, палива, енергії, продовольства тощо. ПРП є багатокомпонентним. Сучасні дослідники виділяють такі його складові: земельні; мінерально-сировинні; водні; ...

Читати далі

Населення країни ‒ чинник її комплексного економічного та соціального розвитку. Його роль особливо зростає в густозаселених регіонах з недостатніми природними ресурсами. Головну роль воно відіграє як елемент продуктивних сил, тобто як трудові ресурси, хоч не слід ігнорувати і його роль ...

Читати далі

Національна економіка будь-якої країни ‒ складна господарська, соціальна, організаційна, науково-технологічна система. Вона володіє сукупним економічним потенціалом, що складається з окремих потенціалів, накопичених в процесі її функціонування. Серед них доцільно виділити природно-ресурсний, виробничий, трудовий, науково-технічний і ін. Розвиток національної господарської системи ...

Читати далі

Національна господарська система України пройшла у своєму розвитку ті ж стадії, що й інші економічні системи: виникнення, формоутворення (формування власних засад відтворення) та розвитку. На останній сходинці українська економіка перебуває й до цього часу. Проте вказані стадії були різними за ...

Читати далі

Якщо звернутись до представників вітчизняної економічної думки, то слід відзначити, що майже до кінця ХІХ ст. українська економічна школа перебувала під впливом західних вчень і рухалась за ними в одному напрямку. На початку XX ст. українська економічна наука подолала кризу ...

Читати далі

Теорія меркантилізму. На першому етапі свого розвитку (XV − початок XVI ст.) меркантилізм набув форми монетаризму, який ідеалізував благородні метали і вважав їх єдиною формою багатства. Тому його представники виступали проти вивезення грошей із країни, за обмеження імпорту та інші ...

Читати далі

Національна економіка є складною (охоплює виробничі, соціальні, духовні, політичні та ідеологічні підсистеми) динамічною системою. Існування будь-якої системи, у тому числі національно-економічної, передбачає мінімально необхідний рівень її збалансованості, визначення якого, а також умов його збереження за обставин, що змінюються, − важлива ...

Читати далі

Добробут пов’язаний з потребами, а потреби визначають структуру виробництва і споживання продукту. Отже, створений національний продукт є кінцевим результатом управлінських рішень уряду та діяльності зайнятих у сферах виробництва товарів та надання послуг. Валовий внутрішній продукт dВ є національним стимулом, оскільки ...

Читати далі

Вироблення національної економічної стратегії може стати ефективним, якщо вона враховує загальні процеси, що відбуваються в економіках одного типу, будується на розумінні логіки їх господарського розвитку і основ функціонування національної моделі. Національні моделі володіють істотними особливостями. Вони характеризуються певною повторюваністю для ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook